ErBe Real s.r.o

Realitná agentúra založená v roku 2012 Erikou Bencúrovou, ktorá po skúsenostiach na  slovenskom trhu nehnuteľností sa rozhodla osloviť klientov v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji.

Ponúkame profesionálny prístup a ochotu našich maklérov, pomôcť Vám pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností.

Hlavnou činnosťou nasej realitnej kancelárie je sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti (byty, domy, polyfunkčné objekty, kancelárske priestory, priemyselné objekty, pozemky, a pod.) a poskytovanie kompletného právneho servisu:

 • vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, návrhov na vklad na Okresný úrad Katastrálny odbor
 • vypracovanie znaleckého posudku certifikovaným znalcom
 • zabezpečenie listov vlastníctva a snímok z katastrálnej mapy
 • bezplatné poradenstvo a spoluprácu pri riešení hypotekárnych úverov
 • bezplatné uverejnenie nehnuteľnosti v ponuke na našej web stránke a ďalších realitných inzertných portáloch

Kvalitou poskytovaných služieb, efektívnymi rozhodnutiami a inovatívnymi riešeniami chceme maximálne uspokojovať potreby a túžby našich zákazníkov.

Prečo predávať, kupovať a prenajímať nehnuteľnosť v našej agentúre?

 • profesionálny prístup maklérov
 • k našim klientom pristupujeme individuálne
 • Vašu kúpu, predaj či prenájom nehnuteľnosti sa snažíme zrealizovať v čo najkratšom termíne
 • v prípade predaja, kúpy, alebo prenájmu nehnuteľnosti v našej agentúre, právne a finančné poradenstvo zdarma
 • ďalej Vám radi pomôžeme pri vybavovaní hypotekárneho úveru na nehnuteľnosť vybranú našou realitnou kanceláriou

Spolupracujeme:

Naša realitná kancelária spolupracuje s renomovaným a skúseným finančným sprostredkovateľom. V prípade záujmu o jeho služby, ktoré zahŕňajú:  

 • vypracovanie finančnej analýzy potrebnej k predloženiu ponúk zo všetkých hypotekárnych bánk na Slovensku, s ohľadom na Vaše ciele a možnosti,
 • porovnanie ponúk s poukázaním na všetky výhody, ale aj podmienky ich získania
 • kvalitné spracovanie úverového procesu a priebežné informovanie o stave
 • finalizáciu a podpis úveru podľa Vašich predstáv, s dôrazom na osobný prístup k Vám
 • následný servis a starostlivosť

volajte :    Marek Hardoň, 0910 990 825, marek.hardon@syndicatefinance.sk

Právnická poradňa :

Kontaktné údaje na vyžiadanie.

Program AML

 Naša realitná kancelária :

 • má vypracovaný PROGRAM AML, ktorý je v súlade so Zákonom č. 52/2018 Z.z. z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • uplatňuje rizikovo – orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určuje rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
 • uchováva údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
 • má určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie
 • má stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
 • má vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania
 


Pravidlá (zásady) Ochrana osobných údajov

 

 

Naša realitná kancelária pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne, najmä rešpektuje princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä rešpektujeme ústavou garantované právo na súkromie našich klientov, a preto ich osobné údaje (ďalej len „OÚ“) nezverejňujeme bez ich výslovného a dobrovoľného súhlasu. OÚ našich klientov neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, o ktorej by nemali vedomosť, resp. v prípade plnenia našich zákonných povinností voči štátom oprávneným osobám (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia a pod.) Takto poskytované údaje sú v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tejto osobe poskytnuté.

Naša realitná kancelária zbiera len tie údaje, ktoré sú s ohľadom na štádiu obchodu nevyhnutné za účelom  uzatvorenie jednotlivých zmluvných dokumentov.

Taktiež plne rešpektujeme právo na správnosť nami zbieraných osobných údajov, preto nás klienti môžu kedykoľvek informovať o zmene, resp. potrebe opravy chybných údajov, a my sa snažíme uvedené kroky realizovať v našich systémoch bezodkladne po doručení riadne žiadosti o opravu/zmenu osobných údajov v našich systémoch (adresa pre doručenie žiadosti o opravu/zmenu OÚ je info@rbreal.sk)

Rovnako zodpovedne pristupujeme k likvidácii spracovávaných osobných údajov. V prípade, ak odpadne zmluvný resp. právny dôvod na ich spracovávanie a uchovávanie, sú osobné údaje našich klientov likvidované. Lehota, v ktorej sú údaje likvidované sú uvedené pri jednotlivých účeloch ich zberu a spracovávania, teda najmä v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú zo strany našich klientov uzatvárané. V prípade uzatvorenia konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, sme povinný zo zákona o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, uchovávať zmluvné dokumenty v lehote 5 rokov odo dňa ich uzatvorenia.

Sme pripravený kedykoľvek na požiadanie ktorejkoľvek dotknutej osobe poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú spracovávania jej osobných údajov a to spôsobom, ktorý dotknutá osoba buď výslovne uvedie, resp. v prípade mailovej komunikácie zaslaním mailu na adresu udanú dotknutou osobou v príslušnej žiadosti. Žiadosti o poskytnutie uvedených informácií prosím zasielajte buď na adresu: ErBe Real s. r. o., Matúškovo 610, 925 01 Matúškovo, alebo mailovú adresu: info@rbreal.sk.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať alebo obmedziť. V takom prípade, ak tomu nebránia žiadne zákonné dôvodu, resp. nie je nevyhnutné ich spracovávať alebo uchovávať v súvislosti s plnením zmluvy, sú tieto OÚ likvidované najneskôr do 1 mesiaca odo dňa posúdenia žiadosti Dotknutej osoby. O tomto je dotknutá osoba bezodkladne informovaná ako aj o dôvodoch, pre ktoré nie je možné jej žiadosti o vyhovieť požadovaným spôsobom.

Klient má taktiež právo na prenosnosť OÚ v súlade so žiadosťou doručenou na adresu info@rbreal.sk okrem prípadov, ak OÚ nie sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, alebo tomu bránia zákonné dôvody. O posúdení žiadosti na prenos OÚ sú naši klienti bezodkladne informovaní.

Naša komunikácia vo vzťahu ku klientom prebieha prednostne e-mailom. Naše vyjadrenia koncipuje jasne a zrozumiteľne, tak aby sa zabránilo účelovému výkladu z ktorejkoľvek strany.

Požadované informácie o spracovávanie OÚ oznamujeme našim klientom bezplatne. Iba v prípade písomného vyjadrenia na opätovne podanú zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť, môžeme požadovať poplatok v sume našich oprávnených nákladov na jej vybavenie (vyhotovovanie fotokópií, overených fotokópií, poštovného a pod.)

Incidenty – v prípade porušenia ochrany OÚ postupujeme v súlade so zákonom, teda najneskôr do 72 hodín o vzniknutom incidente informujeme Úrad na ochranu osobných údajov SR vrátane klienta, ktorého údaje mohli byť takýmto spôsobom porušené a takéto porušenie predstavuje vysoké riziko pre práva nášho klienta.

Naši spolupracovníci sú povinní sa oboznámiť a rešpektovať tieto Pravidlá ochrany OÚ, najmä sú povinní zabezpečiť svoje činnosti tak, aby nedochádzalo k prípadom porušenia ochrany OÚ, neustále preverovať svoje činnosti, či nedošlo k zvýšeniu rizika pre ochranu OÚ a taktiež sú povinní nás bezodkladne informovať o prípadoch porušenia ochrany OÚ na ich strane.